ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เอกสารเผยแพร่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
หน่วยงานส่วนกลาง สอศ. (สำนัก)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/10/2021
ปรับปรุง 08/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 364593
Page Views 472149
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทย นาควิเชียร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเชาวนาถ ชำนาญเศรษกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ตัวแทนจาก : ครูหรือคณาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิญญา ทั่งใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรวัตร อรุณโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชื่นมนัส พยัคฆ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น สุบรรณรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการธาดา กิตฺติธโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวีณา นาคยุติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวิทย์ เสฏฐวิวรรธน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ดำนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร : 095-040-7718
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐ์แจ่มใส นุ้ยเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัศวรดาอร พะลัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย นิมิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
เบอร์โทร : 098-669-1738
อีเมล์ : langdigi@gmail.com