คณะครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายณัฐพล ช่วยเกิด
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นายณรงศักดิ์ วิเศษ
รองหัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง