คณะครูสาขาวิชาการตลาด

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการตลาด