ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยกรมอาชีวศึกษาในขณะนั้นได้ดำเนินการขยายการศึกษาวิชาชีพสู่ชนบทให้ทั่วถึงตามความต้องการของท้องถิ่น อันจะทำให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษา และนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามนโยบายของแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 ( พ.ศ. 2535-2539 ) กรมอาชีวศึกษาจึงมอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดหาที่ดินในอำเภอหลังสวน ที่เหมาะสมจะก่อสร้างวิทยาลัย การอาชีพ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร พิจารณาแล้วจึงได้ขอใช้ที่ดิน ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ. 573 ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพื้นที่จำนวน 100 ไร่เป็นสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน กรมอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรเสนอ กรมธนารักษ์ กระทรวง การคลัง พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ที่ดินดังกล่าวได้

กรมอาชีวศึกษาได้ดำเนินการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ในวงเงินงบประมาณ 28 ล้านบาท เป็นงบประมาณในปี 2539 จำนวน 1.4 ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ 2540 จำนวน 9 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2541 จำนวน 17.6 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศทำให้การก่อสร้างวิทยาลัยล่าช้ากว่ากำหนด วิทยาลัยจึงขอใช้อาคารสถานที่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2541 ในสาขาวิชาพณิชยการ และสาขาวิชาช่างยนต์ และในปีการศึกษา 2542 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งของวิทยาลัยในปัจจุบัน


---ปรัชญา---

ฝีมือเป็นเลิศ วิชาการเป็นเยี่ยม คุณธรรมสูงยิ่ง

---อัตลักษณ์---

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

---เอกลักษณ์---

ร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน

---อัตลักษณ์สถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล---

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา