คณะครูสาขาวิชาการบัญชี

วาที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร เพชรสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางอรวรา ธานีณรงค์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวเกศินี ทิพย์ไชโย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี