คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวยุวดี ดำเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวณัฐวดี ศรีมหาดไทย
รองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุบงกช ถึงเสียบญวน
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางณิชมน เหล่าเมฆ
รองหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจิโรจน์ แสงอ่อน
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ