ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชัชชัย นนทสิงห์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางอรวรา ธานีณรงค์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวเกศินี ทิพย์ไชโย
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวีรพล ขวัญเมือง
หัวหน้างานปกครอง

นางสุบงกช ถึงเสียบญวน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธีรวัจน์ แสงพายับ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน