ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมนธิชัย เผือกผ่อง
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวกมลชนก ศรีสมพันธุ์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายจิโรจน์ แสงอ่อน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ว่าที่ ร.อ. ไพศาล กลัดวัง
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายสิริสุข พุ่มขจร
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายวิทวัส บุญธรรม
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัททิรา พรมมี
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ