วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่เศรษฐกิจ ฐานวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่ 1 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 2 : ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

พันธกิจที่ 3 : พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

พันธกิจที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 5 : บริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง