ฝ่ายวิชาการ

นายสาธิต เสวกจันทร์
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายมนธิชัย เผือกผ่อง
หัวหน้างานสาขาวิชาช่างยนต์

นายสายชล มัทมิฬ
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายณัฐพล ช่วยเกิด
หัวหน้าสาขาวิชาช่างก่อสร้าง

วาที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร เพชรสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวเรวดี อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาวยุวดี ดำเอียด
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ว่าที่ ร.อ. ไพศาล กลัดวัง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวมัทนากาญจน์ แคนคะ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวโซเฟีย ดูหมาน
หัวหน้างานวัดผลและประมินผล

นางเชาวนาถ ชำนาญเศรษฐกุล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายวีระพัฒน์ ขวัญราช
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายนพรัตน์ อ่อนขจร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน