ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมนตรี วรรณนิยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกรนิกา พรหมประทีป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางเชาวนาถ ชำนาญเศรษฐกุล
หัวหน้างานบุคลากร

นางณิชมน เหล่าเมฆ
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวจิราพร ฉิมวัตร
หัวหน้างานการบัญชี

นายเรืองศักดิ์ บัวอินทร์
หัวหน้างานพัสดุ

นายจักรพันธ์ จิตจร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายอนันต์ สังข์สม
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวกานต์ติมา รักษ์พงศ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์