ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกรนิกา พรหมประทีป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐวดี ศรีมหาดไทย
หัวหน้างานบุคลากร

นายมนธิชัย เผือกผ่อง
หัวหน้างานการเงิน

วาที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร เพชรสุวรรณ
หัวหน้างานการบัญชี

นายวิทวัส บุญธรรม
หัวหน้างานพัสดุ

นายภานุ ช่วยชูหนู
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธันญภรณ์ ทารีธาร
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวกานต์ติมา รักษ์พงศ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์