คณะครูสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาวอัจฉรา นุ้ยแท่น
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร เพชรสุวรรณ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน