คณะครูสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาวฐปนี น้อยนาเวศ
หัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร เพชรสุวรรณ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน

นางสาวจีรวรรณ แต่งเลี่ยน
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเซน