ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนและปฏิบัติการ

รายการ : อาคารเรียนและปฏิบัติการ

พื้นที่ใช้สอย : 1,920 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกวิชาพณิชยการและแผนกวิชาสามัญ

อาคารสำนักงานและหอประชุม

รายการ : อาคารสำนักงานและหอประชุม

พื้นที่ใช้สอย : 960 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารสำนักงานและหอประชุม


อาคารโรงฝึกงาน

รายการ : อาคารโรงฝึกงาน

พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์


อาคารโรงฝึกงาน

รายการ : อาคารโรงฝึกงาน

พื้นที่ใช้สอย : 480 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว

รายการ : อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว

พื้นที่ใช้สอย : 192 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารสำนักงานพัสดุ

อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว

รายการ : อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว

พื้นที่ใช้สอย : 192 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียนสามัญและสำนักงานองค์การวิชาชีพ


อาคารโรงฝึกงาน

รายการ : อาคารโรงฝึกงาน

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น

รายการ : อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย : 4,000 ตร.ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม สำนักงานฝ่ายแผนฯและฝ่ายพัฒนาฯ

บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8

รายการ : บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการ

บ้านพักครู

รายการ : บ้านพักครู 6 หน่วย 2 หลัง

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นบ้านพักครู

บ้านพักคนงาน

รายการ : บ้านพักคนงาน 2 หน่วย 3 หลัง

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นบ้านพักคนงาน

ระบบประปาบาดาล

รายการ : ระบบประปาบาดาล

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นระบบประปาบาดาลภายในวิทยาลัย

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน

รายการ : สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน

พื้นที่ใช้สอย :        14 X 26 ม.

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสนามบาสเกตบอลมาตรฐานและสนามแข่งขันกีฬา

ที่จอดรถจักรยานยนต์

รายการ : ที่จอดรถจักรยานยนต์

 

การใช้ประโยชน์ : ที่จอดรถจักรยานยนต์

ห้องน้ำห้องส้วม

รายการ : ห้องน้ำห้องส้วม

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

โรงจอดรถส่วนราชการ

รายการ : โรงจอดรถส่วนราชการ

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นพื้นที่จอดรถส่วนราชการของวิทยาลัยฯ

อาคารเอนกประสงค์

รายการ : อาคารเอนกประสงค์

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นอาคารสอนและทำกิจกรรม

ป้อมยาม

รายการ : ป้อมยาม

     

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นที่อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน

 

 

 


โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

รายการ : โรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา

       

การใช้ประโยชน์ : ที่จอดรถจักรยานยนต์

โรงอาหาร

รายการ : โรงอาหาร

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องน้ำห้องส้วม

รายการ : ห้องน้ำห้องส้วม

 

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน นักศึกษา