ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Banner

เว็บลิงก์

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
Phoca Gallery
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 (3)
เปิดศูนย์ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  27  มิ.ย. 52เปิดศูนย์ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 27 มิ.ย. 52 (8)
โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน การทำปุ๋ยชีวภาพ ณ อบต.บางมะพร้าว วันที่ 22 สิงหาคม 2552โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน การทำปุ๋ยชีวภาพ ณ อบต.บางมะพร้าว วันที่ 22 สิงหาคม 2552 (6)
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 4 ธ.ค. 2552กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 4 ธ.ค. 2552 (7)
กิจกรรมร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ปั๊มน้ำมัน เกื้อสกุลบริการ 1 ม.ค. 2553กิจกรรมร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ปั๊มน้ำมัน เกื้อสกุลบริการ 1 ม.ค. 2553 (6)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัย ฯ 18 มี.ค. 2553พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัย ฯ 18 มี.ค. 2553 (12)
อบรมเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 19 พ.ค. 2553อบรมเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 19 พ.ค. 2553 (4)
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 20 พ.ค. 2553ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 20 พ.ค. 2553 (5)
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 17 มิ.ย. 2553ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 17 มิ.ย. 2553 (12)
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียน ตชด.สวนเพชร 18 มิ.ย. 2553ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียน ตชด.สวนเพชร 18 มิ.ย. 2553 (5)
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ 18 มิ.ย. 2553ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ณ โรงเรียน ตชด.สิริราษฎร์ 18 มิ.ย. 2553 (7)
ออกหน่วยบริการโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.บ้านควน24 ก.ค. 2553ออกหน่วยบริการโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.บ้านควน24 ก.ค. 2553 (8)
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม วิทยาลัยฯ 6 ส.ค. 2553ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม วิทยาลัยฯ 6 ส.ค. 2553 (4)
โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.ละแม 7 ส.ค. 2553โครงการ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.ละแม 7 ส.ค. 2553 (6)
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 10 ส.ค. 2553ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 10 ส.ค. 2553 (8)
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเสด็จในกรมฯ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 7 ส.ค. 2553กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเสด็จในกรมฯ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 7 ส.ค. 2553 (7)
โครงการพัฒนาจิตแผนกช่างไฟฟ้าฯ ณ วัดถ้ำเทวา 28 - 29 ส.ค. 2553โครงการพัฒนาจิตแผนกช่างไฟฟ้าฯ ณ วัดถ้ำเทวา 28 - 29 ส.ค. 2553 (12)
แข่งขันเรือยาวประจำปี 2553 ณ แม่น้ำหลังสวน 24 ต.ค. 2553แข่งขันเรือยาวประจำปี 2553 ณ แม่น้ำหลังสวน 24 ต.ค. 2553 (5)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ปี 2554 30 ธ.ค. 2553กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ปี 2554 30 ธ.ค. 2553 (10)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนวิชาชีพ 26 ม.ค. 2554โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนวิชาชีพ 26 ม.ค. 2554 (5)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 24 มี.ค. 2554พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 24 มี.ค. 2554 (9)
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฎร์ธานี 11 เม.ย. 2554โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฎร์ธานี 11 เม.ย. 2554 (11)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 10 พ.ค. 2554ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 10 พ.ค. 2554 (7)
อบรมคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1วันที่ 18 พ.ค.2554อบรมคุณธรรม ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนระดับชั้น ปวช.1วันที่ 18 พ.ค.2554 (7)
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2554 วันที่ 20 พ.ค. 2554ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1/2554 วันที่ 20 พ.ค. 2554 (3)
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 1 มิ.ย. 2554ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 1 มิ.ย. 2554 (9)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิ.ย. 2554พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิ.ย. 2554 (8)
โครงการแข่งขันทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 14 มิ.ย. 2554โครงการแข่งขันทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 14 มิ.ย. 2554 (7)
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 8-12 ส.ค. 2554 ณ สำนักงานประกันคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 8-12 ส.ค. 2554 ณ สำนักงานประกันคุณภาพ (18)
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 8 พ.ย. 2554กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 8 พ.ย. 2554 (8)
ประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2554ประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 18 พ.ย. 2554 (6)
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย 30 พ.ย. 2554แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย 30 พ.ย. 2554 (10)
กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ธ.ค. 2554กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 ธ.ค. 2554 (11)
ต้อนรับผู้อำนวยการสมนึก  สุชาติพงษ์ 12 ม.ค. 2555ต้อนรับผู้อำนวยการสมนึก  สุชาติพงษ์ 12 ม.ค. 2555 (8)
สอบ V-net ระดับปวช.3 และ ปวส.2 4 ก.พ. 2555สอบ V-net ระดับปวช.3 และ ปวส.2 4 ก.พ. 2555 (7)
นักเรียน นักศึกษา บริจาคโลหิต 7 ก.พ. 255นักเรียน นักศึกษา บริจาคโลหิต 7 ก.พ. 255 (5)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 ก.พ. 2555โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 10 ก.พ. 2555 (5)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 15 ก.พ. 2555ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2554 วันที่ 15 ก.พ. 2555 (7)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 มี.ค. 2555พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 มี.ค. 2555 (16)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและรับมอบตัว รอบที่ 1 8 เม.ย. 55ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาและรับมอบตัว รอบที่ 1 8 เม.ย. 55 (6)
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 2555อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 2555 (13)
ปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 พ.ค. 2555ปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 พ.ค. 2555 (12)
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 พ.ค.2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 9 พ.ค.2555 (7)
 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนประจำเดือน พ.ค วันที่  10 พ.ค. 2555 ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนประจำเดือน พ.ค วันที่ 10 พ.ค. 2555 (5)
ผู้อำนวยการสมนึก สุชาติพงษ์ ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 14 พ.ค. 2555ผู้อำนวยการสมนึก สุชาติพงษ์ ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 14 พ.ค. 2555 (12)
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 พ.ค. 255ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 พ.ค. 255 (5)
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 (10)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 9-11 พ.ค. 2556โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 9-11 พ.ค. 2556 (7)
โครงการรณรงค์วินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัย วันที่ 11 พ.ค. 2556โครงการรณรงค์วินัยจราจรและขับขี่ปลอดภัย วันที่ 11 พ.ค. 2556 (8)
ผู้อำนวยการสุธน  ราชเดิม ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 14 พ.ค. 2556ผู้อำนวยการสุธน ราชเดิม ให้โอวาทนักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียน 14 พ.ค. 2556 (7)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิ.ย. 2556พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิ.ย. 2556 (10)
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26  มิ.ย. 2556โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2556 (3)
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน 31 ก.ค. 56โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน 31 ก.ค. 56 (22)
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 (23)
การแข่งขันมาตรฐานฝีมือช่างศูนย์บริการมาตรฐาน suzuki 9 ส.ค. 2556การแข่งขันมาตรฐานฝีมือช่างศูนย์บริการมาตรฐาน suzuki 9 ส.ค. 2556 (13)
โครงการเขียนแผนธุรกิจวันที่ 22-23 มิ.ย.56โครงการเขียนแผนธุรกิจวันที่ 22-23 มิ.ย.56 (2)
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วันที่ 19 มิ.ย. 57โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วันที่ 19 มิ.ย. 57 (3)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557   (26 มิ.ย. 57) - 26-06-57พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 (26 มิ.ย. 57) » 26-06-57 (18)
กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 (วกลส.เกมส์)กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2558 (วกลส.เกมส์) (1)
 
Powered by Phoca Gallery

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.