Home ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

 


 

การดำเนินงานโครงการ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ

- โครงสร้างการบริหารงาน

- แผนผังโครงสร้างการบริหารศุนย์บ่มเพาะฯ

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ

- แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะฯ

 


 

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2560

1.  โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

2.  โครงการเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2560


 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.