Home ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา

  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
           
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1 การตลาด การตลาด 0 16 16
ปวช.1 การบัญชี การบัญชี 1 32 33
ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 26 37
ปวช.1 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 12 6 18
ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 32 5 37
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 113 1 114
ปวช.2 การตลาด การตลาด 0 4 4
ปวช.2 การบัญชี การบัญชี 3 17 20
ปวช.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 12 16
ปวช.2 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 9 5 14
ปวช.2 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 20 7 27
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 75 0 75
ปวช.3 การตลาด การตลาด 0 5 5
ปวช.3 การบัญชี การบัญชี 1 19 20
ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 12 17
ปวช.3 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 4 0 4
ปวช.3 ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 22 2 24
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 43 0 43
ปวส.1 การตลาด การตลาด 2 7 9
ปวส.1 การบัญชี การบัญชี 1 10 11
ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 6 11
ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 33 1 34
ปวส.1 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 21 3 24
ปวส.2 การตลาด การตลาด 1 10 11
ปวส.2 การบัญชี การบัญชี 0 10 10
ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 10 16
ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 58 1 59
ปวส.2 ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง 22 1 23
  รวม   504 228 732
           
     
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น    
           
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม    
ปวช.1 169 86 255    
ปวช.2 111 45 156    
ปวช.3 75 38 113    
ปวส.1 62 27 89    
ปวส.2 87 32 119    
รวม 504 228 732    

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.